DEVELOPERS /

Aleksandr
Khramtcov

aka FALKEYN
designer

Alexander
Bersenev

aka BAY
network master, infrastructure master

Andrey
Khozov

aka AND
checksystem master

Andrey
Malets

aka UZER
tech analyst

Anton
Fedorov

aka VORKULSKY
visualization master

Artem
Deykov

aka HX0DAY
site developer, network master

Artur
Khanov

aka AWENGAR
task developer

Bulat
Zaynullin

aka TINKTURIANEC
service developer

Dmitry
Simonov

aka DIMMOBORGIR
tech analyst

Dmitry
Titarenko

aka DSCHEG
devteam leader, co-director

Dmitry
Yakovlev

aka D-MON
designer

Irina
Burdova

aka IRIN
co-director, organizer

Ivan
Gubanov

organizer

Konstantin
Plotnikov

aka KOST
service developer

Maxim
Muzafarov

aka M_MESSIAH
infrastructure master

Michail
Vyatskov

aka CRASSIROSTRIS
service developer

Nikolay
Zhuravlev

aka ZNICK
tech analyst

Pavel
Blinov

aka PAHAZ
service developer

Polina
Zonova

aka KLYAKSA
service developer

Roman
Bykov

aka RX00
service developer

Ruslan
Kutdusov

service developer

Sergey
Gilev

aka PAHUELLO
task developer

Victor
Samun

aka VICTOR
visualization master

Viktor
Dvoretsky

aka KRAIT
service developer

Vladimir
Smirnov

aka DODO888
service developer