DEVELOPERS

Alexander
Khramtcov

aka FALKEYN
designer

Alexander
Bersenev

aka BAY
network master,
infrastructure master

Andrey
Khozov

aka AND
checksystem master

Anton
Fedorov

aka VORKULSKY
visualization master

Artem
Deykov

aka HX0DAY
site developer

Artur
Khanov

aka AWENGAR
task developer

Bogdan
Melnik

aka LD86
service developer

Bulat
Zaynullin

aka TINKTURIANEC
service developer

Daniil
Sharko

aka WERELAXE
service developer

Dmitry
Simonov

aka DIMMOBORGIR
tech analyst

Konstantin
Plotnikov

aka KOST
service developer

Margarita
Shadrina

organizer

Maxim
Muzafarov

aka M_MESSIAH
infrastructure master

Michail
Vyatskov

aka CRASSIROSTRIS
service developer

Nikolay
Zhuravlev

aka ZNICK
tech analyst

Oksana
Shitikova

aka KOT_TSARAPKIN
legend artist

Roman
Bykov

aka RX00
service developer,
devteam leader

Ruslan
Kutdusov

service developer

Viktor
Dvoretsky

aka KRAIT
service developer

Vik
Kotwizkiy

aka KTWZK
organizer,
pr and smm master